หัวข้อหลัก : กระบวนการทางเทคโนโลยี


          กระบวนการออกแบบและการใช้เทคโนโลยี เป็นขั้นตอนที่จะช่วยลดความผิดพลาดในการทำงาน มีความเหมาะสมกับการแก้ปัญหาในการออกแบบและการนำเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์มาใช้ กระบวนการออกแบบอย่างเป็นระบบมีลักษณะดังนี้ 

 

กระบวนการทำงานเบื้องต้นของการออกแบบและเทคโนโลยี

กระบวนการทำงานเทคโนโลยี (Technology) หมายถึง กระบวนการทางเทคโนโลยีจัดเป็นส่วนหนึ่งของระบบเทคโนโลยี ซึ่งระบบเทคโนโลยีจะประกอบด้วยขั้นตอน คือ Input Process และ Output

 

กระบวนการทำงานเบื้องต้นของการออกแบบและเทคโนโลยี
จากขั้นตอนกระบวนการทำงานเบื้องต้นของการออกแบบและเทคโนโลยีด้านบน ในการปฎิบัติงานจริง เพื่อให้ได้ผลงานที่ดี กระบวนการทำงานจึงมีการตรวจสอบการปฎิบัติงาน ดังนี้

 

ตัวอย่าง Basic Technological System

 

Technology System

อธิบายการทำงาน

ทรัพยากร (Resource)
คน
สารสนเทศ
วัสดุ
เครื่องมือเครื่องจักร
พลังงาน
ทุน
เวลา

ปัจจัย (Constraint)
ข้อจำกัดต่าง ๆ หรือสิ่งที่ต้องคำนึงถึง

-

+

ขัดขวาง เอื้อ
เช่น
1. เวลาที่จำกัด
2.เครื่องจักรที่ขาดประสิทธิภาพ
เช่น
1. มีเงินทุนจำนวนมากเพียงพอ
2. มีบุคคลากรที่มีความสามารถ


ระบบเทคโนโลยี (Technology System) นอกจากจะประกอบด้วย 3 กระบวนการแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการได้แก่ 1. ปัจจัยที่ส่วนส่งเสริม เพื่อให้ได้ผลที่ดีและมีคุณภาพ 2. ปัจจัยขวาง เป็นปัจจัยที่ทำให้ได้ผลลัพท์ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ

 

ตัวอย่าง การนำการออกแบบและเทคโนโลยีในการสร้างสะพาน

 

ตัวอย่าง การนำการออกแบบและเทคโนโลยีในการสร้างบ้าน

 

 

กระบวนการทางเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน
  ขั้นที่ 1. คือ  กำหนดปัญหาและความต้องการ
  ขั้นที่ 2. คือ  รวบรวมข้อมูล แสวงหาวิธีการแก้ปัญหา
  ขั้นที่ 3. คือ เลือกวิธีแก้ปัญหา
  ขั้นที่ 4. คือ ออกแบบและปฏิบัติการ
  ขั้นที่ 5. คือ  ทดสอบ
  ขั้นที่ 6. คือ ปรับปรุงแก้ไข
  ขั้นที่ 7. คือ ประเมินผล
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ใช้ Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป