หัวข้อหลัก : ผลกระทบของเทคโนโลยี

 

            เทคโนโลยีทำให้เรามีความสะดวกสบายทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การติดต่อสื่อสาร การคมนาคม และอื่น ๆ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางด้านสร้างสรรค์ แต่อีกด้านหนึ่ง ถ้าใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดก็จะทำให้เกิดอันตรายอย่างมหันต์ต่อมวลมนุษยชาติเช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น การเกิดสงครามในปัจจุบัน อาวุธที่ใช้รบกันมีอำนาจทำลายล้างสูงมาก สามารถที่จะทำลายล้างมนุษย์ทั้งเผาพันธุ์ สำหรับในประเทศไทยเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อความเป็นอยู่และสังคมมาก เทคโนโลยีส่วนใหญ่ไม่มีเกิดขึ้นจากการคิดค้นจะการคิดค้นจากการคิดค้นของคนไทย แต่เป็นการรับเอาเทคโนโลยีจากต่างชาติเข้ามากมาย ทำให้ความรู้ไม่เท่ากันกับต่างประเทศ และขาดประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยี ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อประเทศไทยหลายอย่างเช่น


ด้านพลังงาน ประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมาย ความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้น การหาแหล่งพลังงานให้พอกับความต้องการ ทำให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น การหาแหล่งพลังงานให้พอกับความต้องการ ทำให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ผลกระทบจากการผลิตกระแสไฟฟ้า ของโรงงานไฟฟ้าชนิดต่าง  ๆ ก็เกิดขึ้น เช่น โรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานความร้อนโดยใช้น้ำมัน หรือถ่านหินลิกไนต์ เป็นเชื้อเพลิงจะปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์และเถ้าถ่านสู่บรรยากาศ เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โรงงานไฟฟ้าพลังน้ำทำให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์ป่าเรื่องถิ่นที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมเป็นต้น

 

มลภาวะทางอากาศ เกิดจากท่อไอเสียรถยนต์ที่ปล่อยสารพิษตะกั่วป่นไอเสียออกมา ซึ่งสารตะกั่วมีผลต่อระบบหายใจของมนุษย์ จะทำให้เกิดปวดท้อง คอแห้ง และชักหมดสติ เป็นต้น และมลพิษทางอากาศอีกอย่างหนึ่งที่พบในเมืองที่มีการจราจรคับคั่งได้แก่ การเกิดปฎิกิริยาเรือนกระจก (Greenhouse Effect) แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์(CO2) ที่ปล่อยออกจากยานพาหนะจะกั้นไม่ให้ความร้อนจากดวงอาทิตย์กระจายออกจากโลกทำให้อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้นมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์

มลภาวะทางเสียง การเกิดเสียงดังมากของการจราจรที่คับคั่งตามเมืองใหญ่ ๆ ทำให้เกิดความรำคาญจนกระทั่งเกิดโรคภัยไข้เจ็บหลายชนิด

มลภาวะทางน้ำ เกิดจากการที่มนุษย์ปล่อยน้ำเสีย ซึ่งมีสารพิษ เช่น ปรอท แคตเมียม หรือแมงกานีส   ลงในแม่น้ำลำคลอง ทำให้น้ำเน่าเสีย เป็นสาเหตุให้เกิดโรคระบาด เช่นท้องร่วง ไทฟอยด์ และบิด เป็นต้น

 

 

 


ข้อกำจัดที่สำคัญทางเทคโนโลยี

            ข้อจำกัดที่สำคัญทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ข้อ ดังนี้

             เทคโนโลยีที่ผลิตขึ้นจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของบุคคลหรือสังคมนั้น ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ โดยที่ชุมชนหรือสังคมนั้น ๆ จะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือใช้เทคโนโลยีนั้น ด้วย

             เทคโนโลยีที่ดีและมีคุณภาพจะต้องไม่ทำลายสิ่งที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อมด้วย

             เทคโนโลยีที่ดีจะต้องทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น อาทิ เทคโนโลยีการสื่อสาร ที่มีการใช้โทรศัพท์ โทรคมนาคม ซึ่งจะส่งผลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันเป็นไปได้สะดวกรวดเร็ว

             การผลิตเทคโนโลยีใหม่ ๆ จะต้องมีการวางแผน และมีการวิจัยตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ

 


สถานภาพของเทคโนโลยีในปัจจุบัน

           ความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศไทยในปัจจุบัน อยู่ในระดับที่เรียกว่าเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาแล้วดัดแปลงและพัฒนาต่อเพียงเล็กน้อย จึงต้องพึ่งพาเทคโนโลยีนำเข้าจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก สาเหตุที่ทำให้ประเทศตกอยู่ในภาวะนี้คือ ความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต ไทยมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีน้ำเพียงพอ มีบรรยากาศที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ไม่จำเป็นต้องดัดแปลงมากก็อยู่ได้ โดยสรุปแล้ว คนไทยไม่ได้เห็นความสำคัญและไม่ได้พัฒนาเทคโนโลยีอย่างจริงจัง

            เมื่อน้ำมันดิบมีราคาแพงขึ้น ประเทศไทยถูกบีบบังคับ ไม่ใช่โดยธรรมชาติ แต่โดยปัญหาทางเศรษฐกิจทำให้ต้องสร้างหรือถ่ายทอดทางเทคโนโลยีเพื่อนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้าที่มีราคาแพงจากทรัพยากรธรรมชาติ ไม่อาจขายผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นของถูก เช่น ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง และซื้อของแพง เช่น น้ำมันดิบ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ไฟฟ้าได้อีกต่อไป

 

เทคโนโลยีนำเข้า

           ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยจะอยู่ในระดับสูง แต่เทคโนโลยีอุตสาหกรรมรวมทั้งเทคโนโลยีด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาประเทศดังกล่าวได้ว่าอยู่ในระดับต่ำ เช่นเทคโนโลยีทางการแพทย์ การสื่อสารโทรคมนาคม การขนส่ง คอมพิวเตอร์เป็นต้น เทคโนโลยีเหล่านี้จำเป็นต้องรับเอามาจากต่างประเทศและนำมาพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อมการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมของสังคมไทย

การด้อยพัฒนาทางเทคโนโลยี

     การด้อยพัฒนาทางเทคโนโลยี หมาถึง การที่ประเทศหนึ่งต้องพึ่งพาอาศัยประเทศอื่นในด้านความรู้ทางเทคโนโลยี   เนื่องจากคนในสังคมนั้นมีความรู้ไม่เพียงพอหรือขาดความสามารถในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จึงทำให้ต้องเสียเปรียบดุลการค้าด้านเทคโนโลยีจากต่างประเทศ การด้อยพัฒนาทางเทคโนโลยีจึงกลายเป็นสาเหตุหลักประการหนึ่งของการด้อยพัฒนาทางเศรษฐกิจ

การด้อยพัฒนาทางเทคโนโลยี  จึงมีสาเหตุมาจาก

             โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ แบ่งออกเป็นภาคชนบทและภาคเมือง ทั้ง 2 ภาคนี้มีความเหลี่ยมล้ำอย่างมากทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศจะอาศัยอยู่ในภาคชนบทและมีความยากจน ทำให้ความต้องการ(อุปสงค์) ของเทคโนโลยีอยู่ในระดับต่ำ

             โครงสร้างระบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความล้าหลัง คือ ไม่มีความเชื่อมโยงผสมผสานระหว่างองค์ประกอบต่างๆของระบบ ทำให้กิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระจัดกระจาย

             กำลังความสามารถทางเทคโนโลยีที่อยู่ภายในประเทศมีน้อย  ผู้ลงทุนและผู้บริหารประเทศจึงไม่กล้าเสี่ยใช้เทคโนโลยีท้องถิ่นในประเทศ

             การพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรทมิได้ผสมผสานกับการพัฒนาทางเทคโนโลยี เป็นปัจจัยส่งเสริมให้มีการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศมากยิ่งขึ้น

             ผู้บริหารประเทศในระดับต่าง ๆ ไม่ค่อยให้ความสนใจในเรื่องของการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างจริงจัง เพราะเป็นการลงทุนในระยะยาว

                การด้อยพัฒนาทางเทคโนโลยี ทำให้ประเทศกำลังพัฒนาต้องส่งสินค้าหลักออกในรูปของวัตถุดิบเช่น แร่หรือสินค้ากึ่งสำเร็จรูป เช่นมันสำปะหลังอัดเม็ด ซึ่งเป็นวัตถุดินในการผลิตอาหารสัตว์ การผลิตสินค้าเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีไม่ซับซ้อน จึงทำให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มต่ำ ประเทศไทยประสบกับการด้อยพัฒนาทางเทคโนโลยี จึงทำให้เกิดการสูญเสียโอกาสในทางเศรษฐกิจ และเสียดุลการค้ากับประเทศที่พัฒนาทางเทคโนโลยีมาโดยตลอด เพราะสินค้าที่ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีมูลค่าเพิ่มสูง ส่วนราคาค่าวัตถุดิบจากประเทศไทยที่ต้อยพัฒนาทางเทคโนโลยีจะมีสัดส่วนน้อยมาก

 

ผลกระทบของเทคโนโลยี

 • ด้านพลังงาน
         ความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้น การหาแหล่งพลังงานให้พอกับความต้องการ ผลกระทบจากการผลิตกระแสไฟฟ้า ของโรงงานไฟฟ้าชนิดต่าง  ๆ เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำทำให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์ป่าเรื่องถิ่นที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมเป็น
 • มลภาวะทางอากาศ
         เกิดจากท่อไอเสียรถยนต์ที่ปล่อยสารพิษตะกั่วป่นไอเสีย ซึ่งพบมากในเมืองที่มีการจราจรคับคั่ง
 • มลภาวะทางเสียง
         การเกิดเสียงดังมากของการจราจรที่คับคั่งตามเมืองใหญ่ ๆ
 • มลภาวะทางน้ำ
         เกิดจากการที่มนุษย์ปล่อยน้ำเสีย สิ่งปฎิกูล ขยะมูลฝอย น้ำเสียจากการเกษตร ลงในแม่น้ำลำคลอง

ข้อจำกัดที่สำคัญทางเทคโนโลยี ได้แก่

 • เทคโนโลยีที่ผลิตขึ้นจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของบุคคลหรือสังคมนั้น ๆ
 • เทคโนโลยีที่ดีและมีคุณภาพจะต้องไม่ทำลายสิ่งที่ก่อให้เกิดมลภาวะ
 • เทคโนโลยีที่ดีจะต้องทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
 • การผลิตเทคโนโลยีใหม่ ๆ

การด้อยพัฒนาทางเทคโนโลยี  จึงมีสาเหตุมาจาก

 • โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ แบ่งออกเป็นภาคชนบทและภาคเมือง ทั้ง 2 ภาคนี้มีความเหลี่ยมล้ำอย่างมากทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
 • โครงสร้างระบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความล้าหลัง คือ ไม่มีความเชื่อมโยงผสมผสานระหว่างองค์ประกอบต่างๆของระบบ
 • กำลังความสามารถทางเทคโนโลยีที่อยู่ภายในประเทศมีน้อย 
 • การพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมมิได้ผสมผสานกับการพัฒนาทางเทคโนโลยี  
 • ผู้บริหารประเทศในระดับต่าง ๆ ไม่ค่อยให้ความสนใจ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ใช้ Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป